vianocna-sutaz-2017-FB

Pravidlá súťaže


1.) Organizátor Súťaže:

Organizátorom Súťaže je spoločnosť ARTMED, spol. s r.o. so sídlom Lazovná 60, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 360 22 829

2.) Podmienky Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý:
1.) Sleduje príspevky.
2.) Pridá do komentára odpoveď na našu otázku čo máte najradšej na Vianociach.

Organizátor vyžrebuje troch výhercov 1 ks Allpresan a Skincair balíček zimná edícia 2 + 1.
Účastník súťaže udeľuje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, s účasťou v súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas súťaže.

3.) Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 07.12.2017 do 20.12.2017
Vyžrebovanie súťaže: 21.12. 2017

4.) Žrebovanie:

Vyžrebovanie súťaže prebehne 21.12. 2017. Žrebovanie súťaže bude prebiehať pod dohľadom 2 zamestnancov Organizátora v sídle spoločnosti ARTMED, spol. s r.o. Výhercov budeme s oznámením o výhre kontaktovať v priebehu 7 pracovných dní od termínu žrebovania. Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom Facebooku. Organizátor má právo vyradiť účastníka súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

5.) Výhra:

Organizátor súťaže zašle výhru vyžrebovaným výhercom na jeho adresu Slovenskou poštou.

Organizátor vyžrebuje troch výhercov 1 ks Allpresan a Skincair balíček zimná edícia 2 + 1.

6.) Účastníci Súťaže:

Účastníkom súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie: každá fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá má viac ako 15 rokov, ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa pravidiel. Účastník súťaže nesmie byť zamestnancom alebo rodinným príslušníkom zamestnanca Organizátora.

7.) Oznámenie výhry:

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom Facebooku. V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novo vyžrebovaný náhradník.

8.) Osobitné ustanovenia:

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie Organizátora konečné a záväzné.

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú Účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa týmito Pravidlami.