Všeobecné obchodné podmienky

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Obchodné vzťahy, ktoré vzniknú na základe uzatvorených kúpnych zmlúv (ďalej KZ) alebo potvrdených objednávok (ďalej PO) uzatváraných na diaľku medzi spoločnosťou ARTMED, spol. s r.o. so sídlom Lazovná 60, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 360 22 829 (predávajúci) a kupujúcimi sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej VOP) platnými pre internetový obchod www.allpresan.sk.

Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s kupujúcim sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

Kupujúci je fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar v zásielkovom obchode a tento jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania. Nakupovať v našom internetovom obchode môže za veľkoobchodné ceny aj fyzická alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom platného živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra a bude nakupovať po potvrdení registrácie. Pri registrácii požadujeme informácie ako Obchodný názov, sídlo, IČO, DIČ, kontaktné údaje (tel., e-mail). Každú zmenu údajov je nutné okamžite nahlásiť spoločnosti ARTMED, spol. s r.o.

Objednávkou sa rozumie odoslaný formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu a cenu tohto tovaru, prijatý na e-mailovú adresu alebo doručený na adresu sídla spoločnosti predávajúceho. Objednávku je možné urobiť aj telefonicky.

II. PREDMET PLNENIA

Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v špecifikácii druhov, množstva a vyhotovenia a v termínoch uvedených v KZ alebo PO. Tovar sa stáva vlastníctvom kupujúceho po uhradený celej kúpnej ceny. Predávajúci prevedie na kupujúceho vlastnícke právo k tomuto tovaru.

III. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke nášho internetového obchodu.

Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia tovaru a spôsob úhrady za tovar.

Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Potvrdením objednávky predávajúcim vzniká vzťah medzi kupujúcim a spoločnosťou ARTMED, spol. s r.o.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať nasledujúce podmienky a postup:

Ako kupujúci postupuje v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku jej platnosti ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia.

a) Kupujúci kontaktuje spoločnosť s tým, že žiada o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu, mena a priezviska, príp. obchodného názvu, adresy a čísla účtu.

b) Ak kupujúci už tovar dostal a prevzal, zašle ho späť na adresu: ARTMED, spol. s r.o., Lazovná 60, 974 01 Banská Bystrica, pričom musia byť splnené nasledujúce podmienky:

  • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, ­
  • tovar nesmie byť použitý, ­
  • tovar musí byť nepoškodený, ­
  • tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku, balenia a pod.),
  • tovar nesmie byť označený cenovkami apod.­

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre odstúpenie od zmluvy, spoločnosť vráti všetky platby kupujúcemu, ktoré spoločnosti prijala na základe danej KZ alebo PO a to prevodom na jeho účet, najneskôr do 14 dní po fyzickom doručení tovaru.

Tovar musí byť zaslaný späť doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste do spoločnosti. Zásielky na dobierku neakceptujeme.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od zmluvy alebo objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

IV. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

Cena tovaru predstavuje cenu vrátane DPH.

Predávajúci vystaví na základe objednávok kupujúceho faktúru za tovar v cenách podľa cenníka predávajúceho platného v čase objednávky a v súlade s dohodnutými VOP.

Predávajúci nie je povinný dodávať všetky produkty uvedené v internetovom obchode.

Kupujúci má nasledovné možnosti platby za tovar:

  • platba vopred prevodom na účet,
  • na dobierku.

V. DODACIE PODMIENKY

Pre všetky obchodné udalosti s našim internetovým obchodom platia dodacie podmienky určené týmito VOP, ústna vedľajšia dohoda neexistuje.

Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu. Tovar nemusí byť dodaný v prípade nedostupnosti.

Maloletým deťom, nesvojprávnym a čiastočne nesvojprávnym osobám tovar nepredávame.

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, zvyčajne ihneď od potvrdenia objednávky predávajúcim. Tovar zvyčajne doručujeme do 3 až 5 pracovných dní.

Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.

Vlastnícke právo k tovarom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Vybavujeme objednávky s doručovacou adresou v Slovenskej republike.

VI. POŠTOVNÉ A BALNÉ

Spoločnosťou ARTMED, spol. s r.o. si balné neúčtuje.

V prípade objednávky v hodnote do 50,00€ vrátane DPH si spoločnosť ARTMED, spol. s r.o. účtuje poštovné vo výške 4,00€.

V prípade objednávky v hodnote nad 50,00€ vrátane DPH si spoločnosť ARTMED, spol. s r.o. poštovné neúčtuje.

VII. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený v internetovom obchode www.allpresan.sk.

Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti ARTMED, spol. s r.o. je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (daňový doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi určenú akosť, množstvo, mieru a váhu a musí byť bez zjavných chýb.

Za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim, zodpovedá predávajúci. Pri použitých tovaroch nezodpovedá za chyby, ktoré vznikli ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym zásahom.

Kupujúci si musí tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V tomto prípade má kupujúci nárok na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí. Pri dodávke či prevzatí tovaru je kupujúci povinný urobiť kontrolu tovaru a preskúmať:

a) či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný,

b) či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú chybu,

c) či obsahuje všetky jeho jednotlivé časti a množstvo.

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar v originálnom balení, vrátane príbalových letákov, faktúry. Kupujúci je povinný zaslať písomnú reklamáciu spolu s tovarom predávajúcemu na adresu: ARTMED, spol. s r.o., Lazovná 60, 974 01 Banská Bystrica.

Záruka sa nevzťahuje na chyby tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Taktiež nie je možné reklamovať výrobky opotrebované. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

Kupujúci je povinný oznámiť:

Chyby tovaru zistené pri prevzatí tovaru – kvantitatívne alebo kvalitatívne najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru.

Náš internetový obchod oznámi kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie v zákonnej lehote od doručenia reklamácie.

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, ak nie je na tovare, jeho obale alebo pripojenom návode vyznačená lehota na použite (exspiračná doba); záručná doba neskončí pred uplynutím exspiračnej doby.

Právo zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná lehota, zanikne, ak sa v záručnej lehote neuplatnilo. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený cez náš internetový obchod.

Ak sa kupujúci rozhodne pre vrátenie zaplatenej sumy z dôvodu zrušenia objednávky pre nemožnosť jej plnenia zo strany predávajúceho, oznámi túto skutočnosť predávajúcemu telefonicky, faxom alebo e-mailom. Predávajúci po overení podmienok na nárokovanie zaplatenej sumy zašle kupujúcemu peniaze späť na účet, resp. ich doručí iným spôsobom, ktorý predávajúci navrhne.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY

Spoločnosť ARTMED, spol. s r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby a negarantuje vecnú správnosť obsahu informačných materiálov.

Spoločnosť ARTMED, spol. s r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok ako aj informačných materiálov.

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom informačného systému je predávajúci, bližšia identifikácia je v čl. I. týchto všeobecných obchodných podmienok.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len osobné údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z KZ alebo PO uzatváranej na diaľku prostredníctvom internetového obchodu a ktoré sám zadal kupujúci dobrovoľne pri vytváraní objednávky.

Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávky udeľuje prevádzkovateľovi internetového obchodu spoločnosti ARTMED, spol. s r.o. súhlas, podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, so spracúvaním svojich osobných údajov, za ktoré sa považujú údaje uvedené v objednávke.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude osobné údaje kupujúceho spracúvať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci osobné údaje kupujúceho neposkytuje tretím stranám, ani nesprístupňuje iným príjemcom okrem povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi z osobitných zákonov.

Platné od 1.7.2017