Upozornenie: Váš prehliadač neprijíma cookies. Pre uloženie tovaru do košíka a objednanie tovaru musíte cookies povoliť.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti

  

ARTMED, spol. s r.o.

 

OBSAH

 

1. Identifikačné a kontaktné údaje spoločnosti

2. Úvodné ustanovenia

3. Vymedzenie pojmov

4. Postup vytvárania objednávky a uzavretia zmluvy

5. Storno objednávky

5.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho

5.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

6. Cena tovaru

7. Platobné podmienky

8. POPLATKY ZA PREPRAVU, BALNÉ A MOŽNOSTI PLATIEB

9. Dodacie podmienky

10. Výhrada vlastníctva

11. Odstúpenie od zmluvy

11.1 POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

11.2 Kedy kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy

12. Reklamačný poriadok a záručné podmienky

13. Informácia o alternatívnom riešení sporov

14. Informácia o postupoch uplatňovania sťažností a podnetov spotrebiteľov

15. Ochrana osobných údajov

16. Informácia o existencii príslušných kódexov správania

17. Záverečné ustanovenie

 

1. Identifikačné a kontaktné údaje spoločnosti

 

1.1 Predávajúci:

Obchodné meno:            ARTMED, spol. s r.o. 

Právna forma:                   Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:                                    Lazovná 60, Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO:                                       36 022 829 

DIČ:                                       2021302657, IČ DPH: SK2021302657

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 4689/S

Zastúpená:                         konateľom: Mgr. Petra Vágnerová

(ďalej ako „predávajúci“)

 

Predávajúci nemá zriadenú prevádzkareň.

 

1.2 Kontaktné údaje:

Telefónne číslo: +421 48 202 89 63

E-mail: objednavky@artmed.sk


1.3 Adresa, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet: 

 

ARTMED, spol. s r.o. 

Lazovná 60, Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

Slovenská republika

 

1.4 Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj 
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71 
fax č. 048/412 46 93 

 

2. Úvodné ustanovenia

 

2.1 Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "VOP") je jasne a zrozumiteľne informovať kupujúceho a poskytnúť mu všetky potrebné informácie pred uzavretím zmluvného vzťahu a zároveň ho poučiť o práve na odstúpenie od zmluvy a o reklamačnom poriadku.

 

2.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu www.allpresan.sk.

 

2.3 V prípade že kupujúcim je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti) dochádza k uzatvoreniu spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskym zákonníkom a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

2.4 V prípade, že kupujúcim nie je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti) riadi sa zmluvný vzťah príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka najmä ustanoveniami pre Kúpnu zmluvu § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.

 

Pokiaľ sa v týchto VOP uvádzajú práva a povinnosti spotrebiteľa, týkajú sa tieto práva a povinnosti v zásade len spotrebiteľov a nie podnikateľov.

3. Vymedzenie pojmov

3.1 Prevádzkovateľom elektronického/internetového obchodu (e-shopu) je obchodná spoločnosť ARTMED, spol. s r.o., Lazovná 60, Banská Bystrica, PSČ: 974 01, IČO: 36 022 829

 

3.2 Predávajúcim je obchodná spoločnosť ARTMED, spol. s r.o., Lazovná 60, Banská Bystrica, PSČ: 974 01, IČO: 36 022 829.

 

3.3 Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku, spracovanú prostredníctvom elektronického systému obchodu.

 

3.4  Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

3.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, o objednanom tovare z ponuky elektronického obchodu a cene tohto tovaru, spracovaný prostredníctvom elektronického systému obchodu.

 

3.6 Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho s využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu a pod.

 

3.7 Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru sa na účely týchto VOP rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda vec za odplatu, teda kúpna zmluva.

 

4. Postup vytvárania objednávky a uzavretia zmluvy

4.1 Kupujúci si môže cez e-shop objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“.

 

4.2 Kupujúci vyplní a odošle prihlasovacie a fakturačné údaje na objednávacom formulári.

 

4.3 Pred uzatvorením zmluvy, predávajúci poučí kupujúceho o všeobecných obchodných podmienkach, kde sú uvedené všetky zákonom požadované informácie.

 

4.4 Pre odoslanie záväznej objednávky je potrebné, aby kupujúci stlačil tlačidlo/funkciu s názvom „objednávka s povinnosťou platby“, čím kupujúci výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu, ako aj to, že bol oboznámený a súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

4.5 Predávajúci následne zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu záväzné potvrdenie objednávky, ktoré slúži ako potvrdenie o uzavretí zmluvy, prílohou ktorého bude formulár na odstúpenie od zmluvy.

 

4.6 Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu. 

 

4.7 Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné. Zmluva, predmetom ktorej je predaj tovaru, vzniká na základe elektronického potvrdenia objednávky v systéme predávajúcim.

 

4.8 Zmena obsahu objednávky sa považuje za nový návrh zmluvy a zmluva vzniká až elektronickým potvrdením objednávky v systéme predávajúcim.

 

4.9 Z uvedenej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť dohodnutý tovar kupujúcemu riadne a včas dodať a kupujúcemu povinnosť dohodnutý tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

 

 

5. Storno objednávky

 

5.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho

5.1.1 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim.

 

5.1.2 Pre prípady stornovania už potvrdenej objednávky platí, že kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto konaním. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody predovšetkým v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.


5.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

5.2.1 Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

  • v prípade objednávky, ktorú nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.);
  • objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena;
  • v prípade technické zlyhania, poruchy portálu e-shopu, v prípade zjavnej chyby v písaní a počítaní a inej zrejmej nesprávnosti;
  • v prípade vypredania zásob;

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

 

 

 

6. Cena tovaru

6.1 Cena tovaru je konečná vrátane 20 % DPH, uvádzaná v mene: EUR.

 

6.2 Zľavy/Akcie/Výhody

Zľavy/Akcie/Výhody platia v súlade s ich podmienkami výlučne od a do uvedeného dátumu danej zľavy/akcie/výhody alebo do vypredania zásob. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak platí, že jednotlivé zľavy/akcie/výhody nie je možné vzájomne kombinovať.

 

6.3 Darček

V prípade, že ste k tovaru dostali darček (bez akejkoľvek platby, t.j. za 0,- eur) Prípadná reklamácia sa na darček nevzťahuje. Nie je to predaný tovar. Spoločnosť ARTMED, spol. s r.o. si ohľadom dodania darčeku vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch, ako aj právo jeho dodania do vyčerpania zásob.

7. Platobné podmienky

 

7.1 Za tovar zakúpený v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

  1. a)platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)
  2. b)platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných

prostriedkov na účet predajcu,

  1. c)platbu na základe darčekového poukazu.

 

7.2 Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim.

 

7.3 Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu.

 

7.4 Pokiaľ nebude splatná cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude splatná cena uhradená v plnej výške.

 

8. POPLATKY ZA PREPRAVU, BALNÉ A MOŽNOSTI PLATIEB

8.1 Spoločnosť ARTMED, spol. s r.o. si balné neúčtuje.

 

8.2 V prípade objednávky v hodnote do 50,00€ vrátane DPH si spoločnosť ARTMED, spol. s r.o. účtuje poštovné vo výške 4,00€.

 

8.3 V prípade objednávky v hodnote nad 50,00€ vrátane DPH si spoločnosť ARTMED, spol. s r.o. poštovné neúčtuje.

 

8.4 Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru ako aj cien za tieto služby.

 

8.5 Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo dohodnuté v objednávke.

 

9. Dodacie podmienky

 

9.1 Objednaný tovar bude podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedovaný v čo najkratšom termíne, zvyčajne ihneď od potvrdenia objednávky predávajúcim. Tovar zvyčajne doručujeme do 3 až 5 pracovných dní.

 

9.2 V prípade predĺženia dodacej lehoty z dôvodu, že sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena, alebo došlo k mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej udalosti budeme o tomto obratom informovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe, a to aj s možnosťou stornovania objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom spôsobe riešenia.

 

9.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriéra Slovenskej pošty na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.

 

9.4 Tovar dodávame výhradne na území Slovenskej republiky.

 

9.5 Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru (doklad o kúpe tovaru). Každý výrobok je zreteľne označený údajmi o výrobcovi, o zložení výrobku, o spôsobe použitia, o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, o podmienkach jeho uchovávania a skladovania v slovenskom štátnom jazyku.

 

9.6 Ak Vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile, kontaktujte nás prosím. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme.

 

9.7 V prípade spotrebiteľskej kúpnej zmluvy sme ako predávajúci povinný splniť Vašu objednávku a doručiť Vám tovar v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky. Ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, budeme Vás o tejto situácii informovať v čo možno najkratšom čase a oznámime Vám predpokladaný termín dodania tovaru alebo navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.

10. Výhrada vlastníctva

 

10.1 Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia celej kúpnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

 

10.2 V prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim pre tovar, na ktorý sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo vybaviť túto reklamáciu až v momente úplného zaplatenia kúpnej ceny k predmetu kúpnej zmluvy.


11. Odstúpenie od zmluvy

 

11.1 POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

11.1.1 Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, alebo ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene: keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením, napríklad listom zaslaným poštou na adresu: ARTMED, spol. s r.o., Lazovná 60, Banská Bystrica, PSČ: 974 01 alebo e-mailom: objednavky@artmed.sk Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

11.1.2 Dôsledky odstúpenia od spotrebiteľskej zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

Zašlite nám tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 

Týmto Vás informujeme, že ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy, priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

 

Týmto Vás zároveň informujeme o zodpovednosti kupujúceho za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: „Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“

 

 

 

 

 

 

11.2 Kedy kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy

 

11.2.1 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v §7 ods. 6 zákona č. 102/2014, najmä:

  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • ostatné prípady sú uvedené v §7 ods. 6 zákona č. 102/2014. Z.z.

 

11.2.2 Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia.

 

11.2.3 Vami vrátený tovar odporúčame zaslať doporučene, prípadne aj poistiť, nakoľko neručíme za jeho možnú stratu na ceste k nám zo strany tretieho subjektu. Zásielky na dobierku nebudú akceptované. 

 

11.2.4 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý alebo poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty tovaru, resp. vo výške nákladov na uvedenie tovaru do pôvodného stavu, ak je to možné.

 

12. Reklamačný poriadok a záručné podmienky

 

12.1 Napriek tomu, že sa naša spoločnosť snaží robiť našu prácu čo najlepšie a ponúkať Vám perfektné služby, môže sa stať, že niečo nie je tak, ako by malo byť. Na zabezpečenie rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií slúži tento reklamačný poriadok.

 

12.2 Zodpovednosť za vady predaného tovaru

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci tiež zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

 

Kupujúci je povinný vytknúť vady tovaru predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť tovar prezrieť. Kupujúci je povinný si pri prevzatí tovaru, tovar prezrieť a skontrolovať, či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný, či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú chybu, kompletnosť dodaného tovaru a príslušných dokladov (daňový doklad - faktúra).

 

Ak sa tovar doručuje kuriérskou službou alebo poštou je kupujúci povinný na mieste prevzatia skontrolovať, či je poškodený obal zásielky. Ak sa Vám obal bude zdať poškodený, zásielku nepreberajte. Prevziať však môžete aj poškodenú zásielku, v takom prípade spíšte priamo s vodičom prepravnej spoločnosti protokol o zistených vadách napr. prevzaté s výhradou pre poškodenie obalu tovaru alebo pre nekompletnosť zásielky.

 

Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný tovar skontrolovať a zistené zjavné vady týkajúce sa mechanického poškodenia tovaru alebo jeho obalu, množstva dodaného tovaru, kompletnosti dokladov, príp. iné zjavné vady reklamovať ihneď.

 

12.3 Záručná doba

 

Záručná doba pre spotrebiteľov

Zákonná záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

 

Záručná doba pre osoby, ktorých právny vzťah sa riadi Obchodným zákonníkom (t.j. kupujúcim je podnikateľ)

Záruka za akosť (záručná doba) je zvyčajne vyznačená na obale alebo návode k predávanej veci ako lehota na použitie alebo ako dátum exspirácie alebo dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti.

Ak nie je na obale alebo návode k predávanej veci vyznačená lehota na použitie alebo dátum exspirácie alebo dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti, je záruka za akosť (záručná doba) 12 mesiacov.

 

12.4 Zánik práv