Pravidlá na spracovanie osobných údajov podľa GDPR

Tieto pravidlá na spracovanie osobných údajov podľa GDPR (ďalej len "Pravidlá") vydané spoločnosťou GPS Ofa s.r.o., so sídlom Mezouň 86, 267 16 (ďalej len "GPS Ofa") informujú zákazníkov o tom, aké osobné údaje spoločnosť GPS Ofa spracováva o fyzických osobách. Ide o údaje získané na e-shopoch prevádzkovaných GPS Ofa či pri návštevách internetových stránok prevádzkovaných GPS Ofa. Pravidlá určujú za akým účelom a po akú dobu tieto osobné údaje GPS Ofa spracováva, akým tretím osobám a z akého dôvodu ich odovzdáva..
Pravidlá sú účinné od 25. 5. 2018 a sú vydané v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ("nariadenie" alebo "GDPR") za účelom splnenia informačnej povinnosti GPS Ofa ako správcu podľa čl. 13 GDPR.

I. Osobné údaje

Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vzťahuje k fyzickej osobe, na základe ktorej je možné túto osobu identifikovať. V rámci svojej činnosti GPS Ofa môže zhromažďovať a spracovávať uvedené kategórie osobných údajov. V prípade, že nám to umožňuje, alebo nám to prikazuje zákon, alebo v prípade oprávneného záujmu môže GPS Ofa spracovávať osobné údaje bez vášho súhlasu na iné účely len na základe vedomého aktívneho súhlasu.

1. Identifikačné údaje zmluvných strán
To sú údaje, ktoré potrebujeme pre uzatvorenie a plnenie zmluvy - ide najmä o akademický titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, popr. IČO, DIČ, adresu trvalého pobytu, kontaktnú adresu, adresu sídla alebo miesta podnikania, fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, popr. adresu na sociálnej sieti. Ďalej spracovávame údaje o zakúpenom tovare alebo poskytnutej službe, ich rozsahu, objemu oblasti záujmu zákazníka.

2. Co si pamatují stroje - technické údaje
GPS Ofa ďalej zhromažďuje informácie, ktoré automaticky odovzdáva prehliadač zákazníka: typ/verziu prehliadača, používaný operačný systém, URL predchádzajúcej navštívenej stránky, IP adresu, časový údaj.

Tieto údaje sú anonymizované a nie sú ani prepájané s údajmi z iných zdrojov. IP adresa zákazníka je skoro po ukončení návštevy našich stránok vymazaná.

3. Údaje z priamej komunikácie so zákazníkom

To sú naše záznamy priameho kontaktu so zákazníkom, teda záznamy z osobných rokovaní, telefonátov, vaše listy a maily, správy.

4. Údaje, ktoré spracovávame na základe udeleného súhlasu

Spracovanie týchto údajov umožňuje spoločnosti GPS Ofa zlepšovať svoje služby, zisťovať predmet záujmu zákazníka a vytvárať na základe toho vhodné ponuky. Tieto údaje sú spracované len v prípade udelenia súhlasu a môžu byť spracované počas platnosti tohto súhlasu na marketingové účely:

zlepšenie kvality služieb

zobrazovanie cielených reklám

vykonávanie analýz a meraní

analyzovanie preferencií a zobrazovanie obsahu, ktorý zodpovedá individuálnym potrebám zákazníka

zasielanie obchodných informácií vrátane ponuky produktov a služieb. Zasielanie obchodných ponúk možno odhlásiť alebo kedykoľvek písomne ​​odvolať.


II. Spracovanie osobných údajov

1. Osobné údaje, ktoré spracovávame bez vášho súhlasu

Pri predaji tovaru spracováva GPS Ofa osobné údaje z dôvodu plnenia uzatvorených zmlúv, plnenia povinností uložených zákonom a z dôvodu oprávnených záujmov. Poskytnutie osobných údajov potrebných pre tieto účely nepodlieha súhlasu a nemožno ho odmietnuť (inak ako neuzavretím zmluvy).

Tieto dáta sú spracované automaticky a manuálne.

2. Ako dlho vaše údaje spracovávame

Tieto osobné údaje spracovávame iba v po dobu potrebnú pre realizáciu úkonov súvisiacich s uzatvorením zmluvy alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované. Osobné údaje zmlúv sú uchovávané po dobu 5 rokov odo dňa uzavretia zmluvy so spoločnosťou GPS Ofa alebo od uplynutia záručnej doby zakúpeného tovaru.

Daňové doklady - faktúry vystavené spoločnosťou GPS Ofa sú v súlade s § 35 zákona č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia.

3. Spracovanie vašich bankových údajov v súvislosti s platbou a odstúpením od kúpnej zmluvy

Internetové obchody prevádzkované GPS Ofa umožňujú platbu na dobierku, bankovým prevodom alebo platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány. Všetky spôsoby platby sú komplexne chránené bezpečnostnými štandardmi.

V prípade, že od kúpnej zmluvy odstúpite, musí GPS Ofa spracovávať vaše údaje o bankovom spojení z dôvodu vrátenia platby za tovar. Tieto poskytnuté osobné údaje budeme spracovávať len v nevyhnutnom (poskytnutom) rozsahu a len po dobu nutnú pre vykonanie príslušnej peňažnej transakcie a súčasne na preukázanie, že uhradená kúpna cena bola zákazníkovi vrátená na bankový účet uvedený zákazníkom a následne po dobu vyplývajúcu zo zákonných povinností vzhľadom k vystaveniu ODD.

4. Spracovanie osobných údajov v súvislostí s vybavovaním reklamácií, výmenou tovaru atď.
V prípade uplatnenia reklamácie bude GPS Ofa spracovávať vaše osobné údaje za účelom jej vybavenia z dôvodu plnenia svojich zmluvných a zákonných povinností. Jedná sa o spracovanie osobných údajov, ktoré nevyžaduje súhlas zákazníka. V súvislosti s vybavovaním reklamácií spracováva GPS Ofa osobné údaje ďalej tiež na účely ochrany svojich práv a právom chránených záujmov pre prípad možného vzniku sporu z reklamácie. Rovnako je to v prípade výmeny tovaru.

5. Súhlas zákazníka so spracovaním osobných údajov na obchodné účely

So súhlasom na obchodné účely spracovávame osobné údaje zákazníka za účelom vytvorenia vhodnej ponuky produktov a služieb a v súvislosti s možnosťou oslovenia zákazníka buď písomne ​​(vrátane príloh k účtu/faktúre), prostredníctvom internetovej reklamy či formou elektronickej komunikácie prostredníctvom kontaktných údajov alebo čísiel služby. Na tento účel si GPS Ofa vytvára o zákazníkoch, ktorí súhlas udelia, typové profily správania pri využívaní produktov a služieb spoločnosti GPS Ofa a uchováva anonymizované analýzy správania. Všetky tieto činnosti sú nevyhnutne potrebné pre oslovenie zákazníkov s vhodnými marketingovými ponukami.

Poskytnutie súhlasu na komerčné účely je dobrovoľné a zákazník ho môže kedykoľvek odvolať. Tento súhlas zostáva v platnosti po dobu využívania produktov a služieb GPS Ofa a nasledujúce 3 roky potom alebo dovtedy, kým ho zákazník neodvolá. Pokiaľ zákazník svoj súhlas odvolá, nie je tým dotknuté spracovanie jeho osobných údajov na iné účely a na základe iných právnych titulov.

Na obchodné účely môžu byť na základe súhlasu spracované údaje, k spracovaniu ktorých udelil zákazník súhlas, a to po dobu, po ktorú je GPS Ofa oprávnený tieto údaje evidovať na účely poskytovania služieb, ak zákazník súhlas skôr neodvolá.

 

III. Prístup tretích osôb k osobným údajom

Ak je to v súvislosti s realizáciou objednávky, dodaním a doručením tovaru alebo propagáciou ponuky produktov a služieb nutné, poskytuje GPS Ofa osobné údaje zákazníka partnerským spoločnostiam za účelom starostlivosti o zákazníkov, dodania a doručenia tovaru prostredníctvom tretích osôb zabezpečujúcich prepravu zásielok a plnenie zmluvných dojednaní, ďalej tiež za účelom výroby a zasielania reklamných materiálov. S týmito tretími osobami máme uzavreté zmluvy, ktorých súčasťou je záväzok zaobchádzať s osobnými údajmi v súlade so zákonnými ustanoveniami a spracovávať ich výhradne podľa pokynov GPS Ofa. Súčasťou zmlúv je zákaz poskytovať osobné údaje zákazníkov GPS Ofa ďalším osobám.

Ďalej osobné údaje GPS Ofa odovzdáva najmä účtovníkom, audítorom a správe IT systémov. Každý takýto orgán, ktorému sú osobné údaje odovzdávané, je preverovaný a s každým je uzatvorená zmluva o spracovaní osobných údajov.

Zoznam spracovateľov je dostupný tu. Všetci spracovatelia sú fyzické alebo právnické osoby so sídlom v Českej republike alebo so sídlom na území štátu Európskej únie.

 

IV. Technické zabezpečenie osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

Viac v zozname spracovateľov.

 

V. Vaše práva v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov

Vo vzťahu k osobným údajom máte najmä tieto práva:

právo svoj udelený súhlas kedykoľvek odvolať;

právo osobné údaje opraviť či doplniť;

právo požadovať obmedzenie spracovania;

právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovaniu v určitých prípadoch;

právo požadovať prenesenie údajov;

právo na prístup k osobným údajom;

právo byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov v určitých prípadoch;

právo na vymazanie osobných údajov (právo byť "zabudnutý") v určitých prípadoch;

práve podať sťažnosť na dozornom úrade a ďalšie práva stanovené v zákone o ochrane osobných údajov a vo všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov č. 2016/679 po nadobudnutí jeho účinnosti.

1. Právo na prístup k osobným údajom

Podľa čl. 15 GDPR máte právo na prístup k informácii aké údaje, z akého titulu, na aký účel a po akú dobu GPS Ofa vaše osobné údaje spracúva.

V prípade opakovanej žiadosti je GPS Ofa oprávnený účtovať za kópiu osobných údajov primeraný poplatok. Právo na potvrdenie o spracovaní osobných údajov a na informácie je možné uplatniť písomne ​​na adresu sídla spoločnosti GPS Ofa alebo na prevádzke GPS Ofa.

2. Právo na opravu nesprávnych údajov
Zákazník má právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré o ňom GPS Ofa spracováva. Zákazník je povinný oznamovať GPS Ofa zmeny svojich osobných údajov. Zároveň je zákazník povinný poskytnúť súčinnosť, ak bude zistené, že osobné údaje, ktoré o ňom GPS Ofa spracováva, nie sú presné. Opravu vykoná bez zbytočného odkladu.

3. Právo na vymazanie
Zákazník má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ak spoločnosť GPS Ofa nepreukáže oprávnené dôvody pre spracovanie týchto osobných údajov. Dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník kedykoľvek bezplatne odvolať, a to prostredníctvom zaslania emailovej správy na adresu: info@gps-ofa.cz. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré spracováva GPS Ofa na inom právnom základe ako je súhlas.

4. Právo na obmedzenie spracovania
Zákazník má do doby vyriešenia podnetu právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, ak bude popierať ich presnosť, dôvody ich spracovania alebo ak podá písomnú námietku proti ich spracovaniu.

5. Právo na oznámenie opravy, vymazania alebo obmedzenia spracovania
Podľa čl. 19 GDPR má zákazník právo na oznámenia v prípade opravy, vymazania alebo obmedzenia spracovania osobných údajov..

6. Právo na prenosnosť osobných údajov
Podľa čl. 20 GDPR má zákazník právo na prenosnosť údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol GPS Ofa v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požiadať o odovzdanie týchto údajov inému správcovi. V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, nemožno žiadosti vyhovieť.

7. Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov
Zákazník je oprávnený podať písomnú námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu spoločnosti GPS Ofa. Pokiaľ zákazník nebude súhlasiť, že občas dostane nejaké obchodné oznámenia, má možnosť namietať proti ďalšiemu spracovávaniu jeho osobných údajov za účelom priameho marketingu.

8. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
Súhlas so spracovaním osobných údajov pre obchodné účely účinný od 25.5.2018 je možné kedykoľvek po tomto dátume odvolať. Odvolanie je potrebné urobiť výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle, a to na adrese sídla GPS Ofa - Jitřní 2283, 25228 Černošice alebo na e-mailovú adresu: info@gps-ofa.cz.

9. Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov
Zákazník má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.cz).

 

V. Záverečné ustanovenia

1. Udelením súhlasu so spracovávaním osobných údajov potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

3. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

4. V prípade akýchkoľvek otázok k ochrane osobných údajov či odvolaniu súhlasu s ďalším spracovaním osobných údajov využite kontaktný email info@gps-ofa.cz alebo nás kontaktujte písomne ​​na adrese nášho sídla.

5. V tejto súvislosti je GPS Ofa oprávnený požadovať, aby zákazník za účelom preverenia identity vhodným spôsobom preukázal svoju totožnosť. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenie zamedzujúce prístupu neoprávnených osôb k osobným údajom.

 

V Černošiciach 24. 5. 2018

GPS Ofa s.r.o.

 

© Copyright 2024 - Akékoľvek použitie obsahu stránok vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupnenia textov, fotografií je bez písomného súhlasu prevádzkovateľa týchto stránok prísne zakázané.