Súhlas s používaním cookies

Informačné poučenie Cookies

ČO SÚ COOKIES?

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súbory cookies umožňujú skvalitňovať a prispôsobovať služby prevádzkovateľa poskytované prostredníctvom webovej stránky.

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov – Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR (§ 13 ods.1 písm. a) Zákona)

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV
Príjemca v členskom štáte EÚ a EHP –  Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a /zálohovania údajov

–  Poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)

–  Poskytovateľ trackovacích služieb za účelom skvalitňovania služieb

 

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII
Nie je a ani sa nezamýšľa.

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Cookies majú životnosť po dobu stanovenú v parametroch cookies, ktoré môžu byť rôzne.

 

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

–          právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom (čl.15 GDPR) týkajúcich sa Vašej osoby,

–          právo na opravu (čl.16 GDPR) Vašich osobných údajov,

–          právo na vymazanie (čl.17 GDPR) Vašich osobných údajov alebo

–          právo na obmedzenie (čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov,

–          právo namietať (čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov, ako aj

–          právo na prenosnosť (čl.20 GDPR) osobných údajov,

–          právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona,

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade

 

POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ
Máte právo svoj súhlas týkajúci sa cookies kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.Cookies môže používateľ kedykoľvek odstrániť, a to zmenením nastavenia svojho webového prehliadača. Existuje veľa spôsobov na riadenie cookies. Preštudujte si prosím pokyny Vášho prehliadača alebo pomocníka, aby ste dozvedeli viac o tom, ako prispôsobiť, alebo upraviť nastavenia Vášho prehliadača.

 

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA NIE JE
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný  účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.