Všeobecné obchodné podmienky pre podnikateľov

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PODNIKATEĽOV

obchodnej spoločnosti

ARTMED, spol. s r.o.

OBSAH

1. Úvodné ustanovenia
2. Vymedzenie pojmov
4. Predmet zmluvy
5. Množstvo, akosť, vyhotovenie tovaru
6. Kúpna cena
7. Miesto dodania tovaru
8. Čas dodania tovaru
9. Platobné podmienky, poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb
10. Poplatky za prepravu
11. Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru
12. Obaly a balenie
13. Doklady vzťahujúce sa na tovar
14. Nebezpečenstvo škody na tovare
15. Zodpovednosť za vady tovaru
16. Záruka za akosť
17. Záverečné ustanovenia

1. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) upravujú práva a povinnosti účastníkov obchodno záväzkového vzťahu, t.j. záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi, ak pri ich vzniku je zrejmé s prihliadnutím na všetky okolnosti, že sa týkajú ich podnikateľskej činnosti.

V prípade, že kupujúcim je podnikateľ (nie spotrebiteľ) riadi sa zmluvný vzťah príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, najmä ustanoveniami pre Kúpnu zmluvu § 409 a nasl. Obchodného zákonníka. Na podnikateľa sa preto nevzťahujú práva, ktoré má spotrebiteľ.

2. Vymedzenie pojmov

Podnikateľom sa podľa §2 ods. 2 Obchodného zákonníka rozumie:

 1. a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
 2. b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 3. c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 4. d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Prevádzkovateľom elektronického/internetového obchodu (E-shopu) je obchodná spoločnosť ARTMED, spol. s r.o. so sídlom: Lazovná 60, Banská Bystrica 974 01  IČO: 36 022 829

TEL. +421 48/2028957, E-mail: artmed@artmed.sk

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru alebo služby z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný elektronickým systémom obchodu.

Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho s využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu.

Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru sa na účely týchto VOP rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva alebo licenčná zmluva predmetom, ktorej je prevod softvérovej licencie.

3. Zmluvné strany

Predávajúcim je :

Obchodné meno:            ARTMED, spol. s r.o.

Právna forma:                  Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:                                  Lazovná 60, Banská Bystrica 974 01

IČO:                                    36 022 829

DIČ:                                    2021302657
IČ DPH:                              SK2021302657

Zapísaná v:                        obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

oddiel: Sro, vložka č.: 4689/S

Zastúpená:                         konateľom:  Mgr. Petra Vágnerová

Kontaktné údaje:

Telefónne číslo: +421 48 202 8957

E-mail: artmed@artmed.sk

(ďalej ako „predávajúci“)

Kupujúcim (objednávateľom) je:

podnikateľ – osoba, ktorá v mene podnikateľa odoslala elektronickú objednávku, spracovanú prostredníctvom elektronického systému obchodu.

(ďalej ako „kupujúci“)

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)

4. Predmet zmluvy

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar, odovzdať doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade s týmito VOP.

Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu riadne a včas dohodnutú kúpnu cenu.

 

5. Množstvo, akosť, vyhotovenie tovaru

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v množstve, akosti a vyhotovení v súlade  a v rozsahu elektronickej objednávky, ktorá  obsahuje informácie o kupujúcom, o objednanom tovare, jeho množstve, jeho vlastnostiach a cene tohto tovaru. Vlastnosti a popis tovaru je uvedený pri každom tovare ponúkanom v rámci ponuky elektronického obchodu predávajúceho, ktorá má charakter predlohy.

 

6. Kúpna cena

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu, ktorá je uvedená v ponuke elektronického obchodu.

Cena tovaru je uvádzaná v mene: EUR. V súlade s príslušným účtovnými právnymi predpismi, si zmluvné strany budú účtovať  kúpnu cenu s alebo bez  DPH.

7. Miesto dodania tovaru

Ak sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak, dodanie tovaru sa uskutočňuje jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, pričom predávajúci umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi a tovar zjavne a dostatočne označený ako zásielka pre kupujúceho.

 

8. Čas dodania tovaru

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho, zvyčajne doručujeme kuriérom Slovenskej pošty na adresu doručenia do 1-2 dní a Zásielkovňou do 2-4 dni na odberné miesto, najneskôr však do 30 dní od záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim.

V prípade predĺženia dodacej lehoty z dôvodu, že sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena,  alebo došlo k mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej udalosti budeme o tomto obratom informovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe, a to aj s možnosťou stornovania objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom spôsobe riešenia.

 

9. Platobné podmienky, poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

Za tovar zakúpený v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

 1. platba na dobierku za príplatok 1,50 € vrátane DPH pri objednávke do výšky 49,99 € (platíte za zásielku pri prevzatí tovaru); v prípade objednávky v hodnote 50,00€ vrátane DPH a viac príplatok za dobierku neplatíte,
 2. platba na základe zálohovej faktúry – vopred (bez poplatku), tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na účet predajcu,
 3. online platba platobnou kartou prostredníctvom služby CardPay (bez poplatku),
 4. platbu na základe darčekového poukazu.

Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré si môže kupujúci uplatniť v košíku nášho e-shopu pri nákupe tovaru ako zľavu len raz. Nevyčerpanú hodnotu peňažných prostriedkov nie je možné uplatniť pri ďalšom nákupe. Dátum platnosti darčekového poukazu je uvedený na každom poukaze.

Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu.

Pokiaľ nebude splatná cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude splatná cena uhradená v plnej výške.

Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v bode 10 týchto VOP.

Pokiaľ nebude splatná cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude splatná cena uhradená v plnej výške.

10. Poplatky za prepravu

Spoločnosť ARTMED, spol. s r.o. ponúka nasledovné spôsoby dopravy:

 • doprava kuriérskou spoločnosťou Slovak Parcel Servis s.r.o. s doručením na adresu (v prípade objednávky v hodnote do 49,99 € vrátane DPH si spoločnosť ARTMED, spol. s r.o. účtuje poštovné vo výške 4,60 € vrátane DPH)
 • doprava kuriérskou spoločnosťou Slovak Parcel Servis s.r.o. s doručením do Balíkoboxov (v prípade objednávky v hodnote do 49,99 € vrátane DPH si spoločnosť ARTMED, spol. s r.o. účtuje poštovné vo výške 2,20 € vrátane DPH)

V prípade objednávky v hodnote 50,00€ vrátane DPH a viac si spoločnosť ARTMED, spol. s r.o. poštovné neúčtuje.

Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru ako aj cien za tieto služby.

Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo dohodnuté v objednávke.

V prípade, ak predávajúci dodáva kupujúcemu tovar prostredníctvom zásielkovej služby a nie je možné vopred určiť presnú hodinu dodania, je v záujme kupujúceho vhodné ako dodaciu adresu označiť v objednávke miesto zamestnania, prípadne aj osobu poverenú kupujúcim na prevzatie tovaru.

Objednaný tovar bude podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedovaný v čo najkratšom termíne, zvyčajne ihneď od potvrdenia objednávky predávajúcim. Tovar zvyčajne doručujeme kuriérom spoločnosti Slovak Parcel Servis s.r.o. na adresu doručenia alebo do Balíkoboxov do 1-2 pracovných dní.

V prípade predĺženia dodacej lehoty z dôvodu, že sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena,  alebo došlo k mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej udalosti budeme o tomto obratom informovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe, a to aj s možnosťou stornovania objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom spôsobe riešenia.

Tovar dodávame výhradne na území Slovenskej republiky.

Predávajúci, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky ). Kupujúci berie na vedomie, že za účelom plnenia zmluvy predávajúci poskytne tieto údaje kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi.

Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru (doklad o kúpe tovaru). Každý výrobok je zreteľne označený údajmi o výrobcovi, o zložení výrobku, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania výrobku, v slovenskom štátnom jazyku.

Ak Vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile, kontaktujte nás prosím. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení poskytneme a budeme snažiť situáciu čím skôr riešiť.

11. Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.

12. Obaly a balenie

Spoločnosť ARTMED, spol. s r.o. si náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku neúčtuje. Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie.

Ak sa tovar doručuje kuriérskou službou alebo poštou je kupujúci povinný na mieste prevzatia skontrolovať, či je poškodený obal zásielky. V prípade poškodeného obalu zásielky a podozrenia, že tovar môže byť rovnako poškodený, kupujúci spíšte priamo s vodičom prepravnej spoločnosti protokol o zistených vadách napr. pre poškodenie obalu tovaru, mechanické poškodenie tovaru, alebo nekompletnosť zásielky. Kupujúci zároveň  poškodenie tovaru oznámi predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom bez zbytočného odkladu od dodania tovaru.

13. Doklady vzťahujúce sa na tovar

Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu všetky doklady vzťahujúce sa na dodávaný tovar pri dodaní tovaru vrátane návodu na použitie výrobku (v prípadoch, kde je to potrebné).

14. Nebezpečenstvo škody na tovare

Pre otázky nebezpečenstva škody na tovare platia príslušné ustanovenia § 455 – 457 Obchodného zákonníka.

15. Zodpovednosť za vady tovaru

Pre zmluvné strany  budú platiť ustanovenia § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.

Vady tovaru musí kupujúci reklamovať písomne u predávajúceho bez zbytočného odkladu odo dňa prevzatia. Písomná reklamácia musí obsahovať aspoň tieto údaje:

 • kópiu faktúry
 • názov tovaru
 • dátum dodania tovaru
 • opis vady tovaru a ako sa prejavuje
 • voľbu nároku

16. Záruka za akosť

Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci písomne záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.

Záruka za akosť vzniká písomným vyhlásením predávajúceho vo forme:

 • poskytnutého Záručného listu
 • vyznačenia dĺžky záručnej doby alebo doby trvanlivosti alebo použiteľnosti dodaného tovaru na jeho obale.

17. Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, že ak nie je v týchto VOP  ustanovené niečo iné, spravujú sa vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy uzavretou na diaľku všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Ak sa stane niektoré ustanovenie týchto VOP  neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení týchto VOP , ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné/neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným/účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného/neúčinného ustanovenia.

Písomné odchýlne dojednania zmluvných strán (napr. prostredníctvom emailovej komunikácie) majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

 Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky zmeniť v prípade legislatívnych zmien.

Všeobecné obchodné podmienky sú platné s účinnosťou od  1.2.2020.

Okamihom keď kupujúci na stránkach www.allpresan.sk klikne na odkaz “objednávka s povinnosťou platby”, má sa za to, že kupujúci je plnoletá osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby-kupujúceho, ktorá sa riadne oboznámila so všeobecnými obchodnými podmienkami, tieto si preštudovala, zobrala ich na vedomie a dobrovoľne sa rozhodla uzavrieť zmluvu na diaľku. VOP sa týmto stávajú neoddeliteľnou súčasťou dohody zmluvných strán.